Oetsie

Terms and Conditions

Because this is a Dutch company, we conduct our terms and conditions in Dutch.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Oetsie, en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Oetsie, voor de uitvoering waarvan door Oetsie derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand door integrale aanvaarding van de offerte door opdrachtgever.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Oetsie en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Oetsie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Oetsie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van Oetsie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Oetsie kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Oetsie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Bij een afwijkende aanvaarding van een offerte houdt Oetsie zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen welke in de plaats treedt van de vorige offerte, in die zin dat de oude offerte –indien en voorzover dat al niet het geval was- haar geldigheid verliest.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Oetsie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Levering van extra onderdelen, pagina’s, uitvoering van extra diensten en/of eventuele zaken waarvan opdrachtgever heeft verondersteld dat het onderdeel uitmaakte van de overeenkomst, dan wel zaken die op basis van voortschrijdend inzicht door opdrachtgever gewenst zijn, echter welke niet schriftelijk bij de oorspronkelijke opdrachtverlening zijn voorzien of overeengekomen, gelden als meerwerk en zullen na melding daarvan door Oetsie na goedkeuring van opdrachtgever aan opdrachtgever worden geleverd c.q. uitgevoerd conform de op dat moment daarvoor geldende tarieven van opdrachtnemer. De opdrachtgever aanvaardt dat levering of uitvoering van meerwerk van invloed kan zijn op leveringstermijnen, doorlooptijd.
7. Na aanvaarding van de offerte is de opdrachtgever tot betaling verplicht van het gehele bedrag. De betaling dient gedaan te worden in de door Oetsie gestelde termijn (zie Artikel 4). Ook als de opdrachtgever om welke reden dan ook besluit de opdracht vroegtijdig stop te zetten of uit te stellen.

Artikel 3. Ontwikkeling en levering
1. De overeenkomst vangt aan na schriftelijk of mondeling accodering door partijen en eindigt als partijen alle prestaties over en weer verricht hebben.
2. Oetsie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Oetsie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Oetsie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Oetsie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Onderwerp van de overeenkomst is veelal het ontwerpen van websites en het –indien en voorzover dit overeengekomen is- het omzetten van deze ontwerpen naar HTML, javascript en CSS, het produceren van (flash) animaties en het maken van verschillende ontwerpen (print en/of digitaal).
7. Indien en voorzover er niets is overeengekomen over de wijze waarop de ontwerpen dienen te worden aangeleverd worden zij aangeleverd in een door Oetsie te bepalen gangbaar formaat. Veelal zal dit in het geval van websites online worden aangeleverd d.m.v. van een website op een daarvoor bestemde serverruimte. In het geval van flash animaties; SWF-bestanden en in het geval van designs; PSD’s en/of JPG’s. Indien anders overeengekomen, zal immer het eindproduct en niet de bron- en/of werkbestanden aangeleverd worden.
8. Indien en voorzover er is overeengekomen dat de ontwerpen ook worden omgezet naar HTML, javascript en CSS en er niets overeengekomen is over de versie van de HTML, bepaalt Oetsie de versie van de HTML. Als er niets is overeengekomen over de browsers waarin deze HTML dient te functioneren, bepaald Oetsie tevens de browsers waarop de website goed vertoond wordt. In de meeste gevallen zal dit ten minste de laatste versie van Firefox en van Google Chrome zijn.
9. Het staat opdrachtnemer vrij gebruik te maken van open (source) libraries, open (source) CMS’en en open (source) templates om te komen tot het gewenste eindproduct.
10. De opdrachtgever dient Oetsie tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder in elk geval begrepen technische gegevens, bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante informatie. De opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde gegevens. De opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie maar ook rechten van al dergelijke door de opdrachtgever verstrekte gegevens, materialen en informatie.
11. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oetsie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Oetsie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oetsie zijn verstrekt, heeft Oetsie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Oetsie ter beschikking heeft gesteld. Oetsie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Oetsie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit niet een fatale termijn. Derhalve kunnen de indicaties van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van Oetsie tot gevolg hebben, noch is de opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Oetsie op de hoogte te stellen. Oetsie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
13. Indicaties van leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en tijdige aanlevering van materialen, documenten en/of werkinstructies. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/of tengevolge van niet tijdige levering van materialen, documenten en/of werkinstructies van leveranciers waarvan opdrachtnemer en/of opdrachtgever zich bedient, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd en/of vervalt deze. Dit zonder dat het recht van opdrachtnemer vervalt zoals in vorige lid van dit artikel is uiteengezet.
14. Indien vertraging is te wijten aan een handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of haar leveranciers, bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medewerking (daaronder mede begrepen het beantwoorden van vragen), dient de opdrachtgever de eventuele leegloopuren van Oetsie te vergoeden, dit op eerste verzoek van Oetsie.

Artikel 4. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeen gekomen, op een door Oetsie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Oetsie aangegeven. Oetsie is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% over het totale factuurbedrag per maand, met een minimum bedrag van €50 per maand (of een deel van een maand), tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen 7 dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.
4. Tenzij anders overeengekomen zal Oetsie in twee delen factureren. Een deel van 50% vooraf en 50% achteraf, na definitieve goedkeuring van het eindproduct. Na de totale betaling zal het eindproduct worden opgeleverd. In het geval van een website zal deze dus pas na betaling online gaan.
5. Oetsie heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Oetsie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Oetsie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Oetsie verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Oetsie echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwikkelde zaken en/of ontwerpen behoren toe aan Oetsie. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve licentie om de zaken en/of ontwerpen te mogen aanwenden voor het doel waarvoor opdrachtnemer de zaken en/of ontwerpen heeft gemaakt. Dit doel staat omschreven in de briefing van de opdrachtgever waarop de offerte is uitgezonden.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de zaken en/of ontwerpen, tenzij opdrachtnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
3. Iedere vorm van inbreuk door of namens opdrachtgever op de in dit artikel vastgelegde gebruiksrechten geeft opdrachtnemer het recht de desbetreffende overeenkomst onverwijld en zonder rechterlijke tussenkomst middels schriftelijke mededeling aan opdrachtgever te herroepen en/of ontbinden zonder dat Oetsie tot enige schadevergoeding gehouden kan worden door opdrachtgever, onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.
4. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Oetsie veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Oetsie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Indien en voorzover expliciet is overeengekomen dat de intellectuele eigendomsrechten worden afgedragen geldt dat opdrachtgever bij afronding van de opdracht zal meewerken aan deze overdracht door het schriftelijk/digitaal bevestigen van de eigendomsrechten overdracht. Oetsie zal echter nimmer afstand doen van haar persoonlijkheidsrechten welke haar inzake de auteursrechten toekomen.
6. Indien en voorzover Oetsie van de opdrachtgever in het kader van te verrichten werkzaamheden werken ter beschikking gesteld krijgt, garandeert opdrachtgever te dierzake dat opdrachtgever het intellectueel eigendomsrecht heeft, althans een zodanige licentie op de werken heeft verworven dat het Oetsie in het kader van de overeenkomst is toegestaan handelingen met betrekking tot deze werken te verrichten. De opdrachtgever vrijwaart Oetsie van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten als hiervoor bedoeld.
7. Indien en voorzover er in de in het kader van de opdracht gemaakte ontwerpen gebruik wordt gemaakt van stock foto’s waarvoor gebruiksrechten betaald dienen te worden is opdrachtgever hier zelf voor verantwoordelijk.
8. Oetsie heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
9. Oetsie heeft het recht de uitgevoerde projecten op te nemen in hun portfolio, showreel of andere promotie-uitingen.
10. Oetsie heeft het recht om op een geleverde website een bedrijfsvermelding met hyperlink en logo te plaatsen.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt danwel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.
2. Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.
3. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.
4. De opdrachtgever zal ook na beëindiging van de overeenkomst alle vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan zij kan of zou kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tegenover derden geheim houden. Voorts draagt opdrachtgever er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt. Op eerste verzoek van Oetsie toont de opdrachtgever aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.
5. Hetgeen hierboven is bepaald in dit artikel, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de overeenkomst.
6. In aanvulling in het voorgaande lid is bepaald geldt dat als er ontwerpen zijn gemaakt door Oetsie ten behoeve van een pitch of uitvraag of een soortgelijke manier om te komen tot een leveranciersselectie door opdrachtgever, en Oetsie niet geselecteerd wordt aan het einde van zo’n procedure, de ontwerpen en de daar aan ten grondslag liggende concepten door opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden conform voorgaande leden. Dit laatste op straffe van een direct opeisbare boete van €5000. Deze boete treedt niet in de plaats van een eventuele te vorderen schadevergoeding te dierzake.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Indien Oetsie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Oetsie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oetsie is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Oetsie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Oetsie beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Oetsie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Oetsie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Oetsie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Oetsie toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Oetsie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oetsie.
8. Oetsie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Oetsie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Oetsie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Oetsie of van derden daaronder begrepen. Oetsie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Oetsie zijn verbintenis had moeten nakomen.
10. Oetsie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11. Voor zoveel Oetsie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Oetsie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
12. De opdrachtgever vrijwaart Oetsie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Oetsie toerekenbaar is. Indien Oetsie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Oetsie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Oetsie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Oetsie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8. Garanties
1. De door Oetsie te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij zijn bestemd.
2. Na oplevering is opdrachtgever gehouden binnen 7 werkdagen het opgeleverde te controleren en eventuele gebreken te reclameren. Na deze periode gaat de garantieperiode als hieronder bedoeld in. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Oetsie in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Oetsie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Gebreken –zijnde onvolkomenheden die het geleverde ingevolge de (functionele) specificaties en/of offerte niet had mogen bezitten- die zich binnen 7 werkdagen na oplevering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen, openbaren, zullen kosteloos worden verholpen. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien de door Oetsie verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
4. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Oetsie opdracht gegeven heeft.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Oetsie daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
7. In het geval van een geprogrammeerd eindproduct (website, app etc.) garandeert Oetsie niet dat de eventuele HTML, javascript en/of CSS zonder gebreken zal werken en dat alle gebreken kunnen worden opgelost of verbeterd. Echter, opdrachtnemer zal zich tot als een goed leverancier betaamt inspannen de gebreken te verhelpen en/of verbeteren. Indien partijen voorzien dat dit laatste niet zal slagen treden partijen in overleg om in samenspraak een geschikt alternatief aan te brengen.
8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Oetsie, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Oetsie geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), falende software of bijvoorbeeld storingen aan servers van externe hostingpartijen etc.

Artikel 9. Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Oetsie zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Oetsie gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Oetsie bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Oetsie op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Oetsie een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Oetsie gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Oetsie daardoor direct of indirect ontstaan.
5. Indien Oetsie met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Oetsie niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Oetsie
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Oetsie rustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
7. Oetsie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Oetsie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Oetsie kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8. Voorts is Oetsie bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Oetsie kan worden gevergd.
9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Oetsie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Oetsie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10. Indien Oetsie tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Oetsie gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
12. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Oetsie gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
13. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Oetsie, zal Oetsie in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Oetsie extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Oetsie anders aangeeft.
14. In geval van overlijden, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Oetsie vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Oetsie op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
15. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Recht
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op http://www.oetsie.com/terms-and-conditions/ (voor 01 November 2014 was dat op http://www.oetsie.nl/algemene-voorwaarden).
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Oetsie.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oetsie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
5. In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.
6. De rechter in de vestigingsplaats van Oetsie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Oetsie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
7. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
8. Waar in onderhavige voorwaarden gesproken wordt over “schriftelijk”, gelden elektronische berichten als e-mail ook als schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een aangetekend schrijven, in dat geval wordt ook daadwerkelijk een aangetekend schrijven per post bedoeld.